احتیاج به سرمایه گذاری تا مبلغ ۵میلیارد تومان دارم